Försäkringsanspråk

Ett försäkringsanspråk är en formell begäran från försäkringstagaren till ett försäkringsbolag om täckning eller ersättning för en förlust eller försäkringshändelse. Försäkringsbolaget validerar anspråket och godkänner eller nekar anspråket. Om det godkänns kommer försäkringsbolaget att utfärda betalning till den försäkrade eller en godkänd intressent på den försäkrades vägnar.

Med andra ord är försäkringsanspråk en skadeanmälan som kunden gör efter en oönskad händelse eller olycka – exempelvis vid vattenskada, krock med bilen, sjukt djur eller resetrubbel.

Se även ersättningsanspråk.

Skadereglering

På försäkringsbolag finns det personer som jobbar med skadereglering. En skadereglerare utvärderar om en skada täcks av försäkringsvillkoret och om personen med försäkringen som gjort skadeanmälan har rätt till ersättning.

Vad är inte en skada?

En skada som inte skett plötsligt och oförutsett. Det är inte tillräckligt att skadan har uppstått plötsligt, utan händelsen som orsakat skadan ska ha skett plötsligt, och även oförutsett. Med oförutsett menas att händelsen normalt sett inte ska ha gått att förutse och därför inte kunnat förhindras.

Preskription

Preskriptionsreglerna säger när en skada eller ett försäkringsfall senast måste vara anmält för att man inte ska förlora rätten till ersättning.