Om du inte är nöjd

Vi vill såklart att du ska vara nöjd med vår service och våra försäkringar. Men om du inte skulle vara det har du rätt till en omprövning av ärendet, helt kostnadsfritt.


Prata först direkt med oss

Det första steget är att kontakta oss direkt och berätta vad du är missnöjd med. Ofta räcker det för att reda ut eventuella missförstånd – vi är måna om att lösa problemet. Du kan kontakta oss antingen direkt i appen eller via telefon på 010-45 99 200.

Omprövning i ett skadeärende

Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter eller inte är nöjd med beslutet i din skada kan du begära en ny prövning av handläggarens chef. Vänd dig direkt till oss på omprovning@hedvig.com för att få hjälp med detta.

Kontakta klagomålsansvarig

Kvarstår ditt missnöje kan du kontakta vår klagomålsansvarig för att överklaga beslutet som har tagits i ditt ärende. Tänk på att om din överklagan gäller ett skadebeslut ska överklagan komma in till klagomålsansvarig inom ett år räknat från det slutliga beslutet.

Du kan maila oss på complaints@hedvig.com och berätta hur du känner dig felbehandlad. Beskriv också skälen bakom ditt missnöje. När vi har fått in ditt ärende går vår klagomålsansvariga igenom det och kontaktar dig inom 14 dagar med ett besked kring hur Hedvig ser på ditt klagomål.

I svaret från klagomålsansvarig ingår en förklaring kring vilka åtgärder vi har vidtagit för att hantera ditt klagomål, och dessutom en tydlig motivering av hur Hedvig ställer sig till din beskrivning av situationen.

Det är kostnadsfritt att framföra ett klagomål om du inte är nöjd med ett beslut.

Om du fortfarande inte är nöjd

Om du vill ta ditt ärende vidare efter Hedvigs besked.

Trafikskadenämnden

Har du frågor som gäller trafikskadeersättning för personskador kan du få ärendet prövat i Trafikskadenämnden, www.trafikskadenamnden.se, 08-522 787 00. Prövningen är kostnadsfri för dig.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Du som privatperson kan vända dig till ARN i bank- och försäkringsärenden om du anser att vårt beslut är felaktigt.

Kontakta ARN: 08-508 860 00
www.arn.se

Om du vill få ditt ärende prövat i allmän domstol

Du kan väcka talan mot din försäkringsgivare eller bank vid allmän domstol. Rättsskyddsförsäkring kan i vissa fall gälla vid tvisten.

Kostnadsfri konsumentrådgivning i försäkringsfrågor

Konsumenternas försäkringsbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om försäkring, men prövar inte tvister.

Telefon: 0200-22 58 00
www.konsumenternas.se

Konsumentverket (Hallå konsument)

Till Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument vänder du dig med frågor om köp av varor och tjänster, avtal, reklamationer, hållbara val och annat du behöver hjälp med.

Telefon: 0771-525 525
www.hallakonsument.se

Konsumenternas Bank- och finansbyrå, 0200 - 22 58 00
www.konsumenternas.se

Konsumentvägledaren i din kommun.

Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. De hjälper dig med dina konsumentfrågor. Besök din kommuns hemsida för mer information.