Skadedjursförsäkring för hus

I villaförsäkringen ingår ett skydd mot skadedjur och ohyra, så kallad skadedjursförsäkring. Den ersätter sanering av huset, samt täcker reparation av byggnadsdelar efter angrepp av träskadeinsekter. Här går vi igenom varför det är ett viktigt skydd och vilka risker du bör vara medveten om.

På vilket sätt kan skadedjur påverka mitt hus?

Vissa skadedjur är inte bara otrevliga att ha i sitt hem, utan kan också utgöra en fara för huset. Här är några vanliga exempel på skador som de kan orsaka.

Materialskador

Vissa skadedjur, såsom termiter och trägnagare, kan äta sig igenom trästrukturer i din villa. Detta kan försvaga konstruktionen och i allvarliga fall leda till strukturella problem.

Elektriska problem

Gnagare som råttor och möss är kända för att tugga på elektriska kablar. Det kan leda till kortslutningar och potentiellt orsaka eldsvådor.

Skador på isolering

Skadedjur som möss och fåglar kan skada isoleringen i ditt hus genom att använda den som material för sina bon eller genom att trampa ner den. Detta kan leda till förlust av värme och höjda energikostnader.

VVS-problem

Vissa skadedjur kan tränga in i VVS-systemet och skapa blockeringar, läckor eller korrosion. Till exempel kan myror och råttor orsaka problem i rör och avloppssystem.

Hälsofaror

Vissa skadedjur, såsom kackerlackor och möss, kan förstöra matvaror i huset och bära med sig bakterier och sjukdomar som kan överföras till människor.

Villor på rad bakom några träd.

Vilket skydd ingår i skadedjursförsäkring?

Skadedjursförsäkring är en del av vår villaförsäkring. Där ingår kostnadsfri sanering av skadedjur och ohyra, professionell rådgivning och utsättning av fällor, samt ersättning för reparation efter skador från träskadeinsekter. Dessutom kan du få ersättning om andra vilda djur tar sig in i ditt hus och orsakar skada.

Sanering av skadedjur och ohyra

Villaförsäkringen ersätter sanering av råttor, möss, getingar, myror, husbock och andra bostadsinsekter som tagit sig in i villan. Hedvig betalar för fackmannamässig sanering i form av rådgivning, fällor, mekanisk eller kemisk sanering. Exakt vilka djur och insekter som försäkringen omfattar är inte specificerat, utan det handlar om att det ska vara ett besvär för dig som boende i villan eller utgöra en fara för husets konstruktion.

Reparation efter skadliga träinsikter

Utöver sanering av husbock, hästmyra och andra träskadeinsekter, täcker försäkringen reparation av bärande byggnadsdelar som blivit skadade till följd av angreppet. Försäkringen gäller med 6 månaders karenstid för skador orsakade av träskadeinsekter eftersom dessa skadedjur kan räknas som dolda fel. Dessutom ska villan vara fri från angrepp, såvitt du kände till eller borde känna till, när du tecknade försäkringen.

Vilda djur som tar sig in i huset

Om vilda djur tar sig in i huset, alltså inte råttor, möss, gnagare eller insekter, och orsakar skador så ersätter även försäkringen detta. Det är ovanligt att exempelvis en älg eller ett rådjur tar sig in i hus, men om det skulle hända och följden blir att huset eller föremål i huset skadas, så kontaktar du Hedvig direkt.

Läs alltid den senaste versionen av ditt försäkringsvillkor och kontakta oss i Hedvig-appen om du är osäker på vad som gäller.

Skadeanmälan och hjälp

Hedvig samarbetar med saneringsföretaget Normer. De är experter på skadedjursbekämpning och hjälper dig snabbt med sanering och professionell rådgivning för alla typer av skadedjur.

Ta direkt kontakt med Normer på 0771-122 300 eller via nomor.se. Du behöver inte anmäla skadan till oss.

Vanliga skadedjur att hålla koll på

Att känna till de vanligaste skadedjuren är viktigt för att snabbt ta hjälp med sanering via sin skadedjursförsäkring, och i bästa fall undvika skador på huset. Det gör också att du kan förbereda dig och genomföra förebyggande åtgärder. Vissa ohyror är inte direkt skadliga för huset, men det är aldrig trevligt att ha dem i ditt hem.

Exempel på skadedjur och ohyra:

  • Husbock, hästmyror och andra träskadeinsekter

  • Råttor och möss

  • Getingar och bin

  • Kackerlackor

  • Silverfisk

  • Vägglöss

Träskadeinsekter är en potentiell fara för huset

Skadedjur som bor och lever i trä kan leda till strukturella skador på huset då de angriper det som många hus är byggda av – trä. Det kan försvaga husets konstruktion, och i förlängningen påverka husets stabilitet.

Husbock

Husbock är en typ av träskadeinsekt som kan utgöra en allvarlig risk för ditt hus. Deras larver äter på trä, vilket kan leda skada på bärande trämaterial och påverka husets stabilitet. De håller oftast till längre inne i träet och är därför svåra att upptäcka, men kan avslöjas utifrån flyghål och mjölliknande spån efter att ha borrat in sig i träet. Husbocken finns framförallt i södra delen av Sverige. Vid första misstanke om husbock i ditt hus bör du kontakta en specialist.

Hästmyror

En hästmyra har du troligen sett förut, med sin karaktäristiska bruna kropp och svart huvud och stjärt. De finns överallt där det växer träd och är Sverige största myra. Hästmyran bygger sitt bo i trä, och kan orsaka problem om de flyttar in i ditt hus. Om du upptäcker att du har stora myror som vandrar runt inomhus är det bra om du tar hjälp av en specialist för inspektion.

Skylt om skadedjur på husfasad.

Bekämpning av skadedjur i flerfamiljshus sker oftast via fastighetsägaren.

Vad gäller för skadedjur i bostadsrätt?

Om du bor i en bostadsrätt ansvarar din bostadsrättsförening för sanering av skadedjur och ohyra via föreningens skadedjursförsäkring. Det är alltså sällan din egna hemförsäkring används mot skadedjur. Föreningen och dess medlemmar ska tillsammans vidta åtgärder för att undvika angrepp.

Kontakta i första hand din bostadsrättsförening om du upptäcker djur och insekter i lägenheten. Om du bor i en hyresrätt är det din hyresvärd eller fastighetsägare du ska kontakta.

Förebyggande åtgärder

För att förebygga skadedjur kan du vidta vissa åtgärder, såsom att hålla huset rent och välskött, täta eventuella sprickor eller hål där skadedjur kan tränga in, och regelbundet inspektera huset för tecken på skadedjur. Om du upptäcker skadedjur i ditt hus är det viktigt att agera snabbt för att minimera skadorna och förhindra framtida angrepp. Känner du dig osäker är det alltid bäst att kontakta en professionell skadedjursbekämpare för att få hjälp.

Följ dessa steg för att minska risken för skadedjursproblem:

  1. Håll ditt hus rent och städat.

  2. Var uppmärksam på eventuella hål eller sprickor i väggar och fönster.

  3. Förvara matvaror i lufttäta behållare.

  4. Kontakta en professionell skadedjursbekämpare vid första misstanke om problem. Är du försäkrad hos Hedvig, är det vår partner Nomor du ska kontakta.

Försäkringar
HemförsäkringVillaförsäkringStudentförsäkringBilförsäkringOlycksfallsförsäkringHundförsäkringKattförsäkring
© 2023 Hedvig AB

Tulegatan 2A
113 58 Stockholm
Org.nr. 559093-0334