Vad innebär försäkringsbelopp?

Med försäkringsbelopp menas den maximala ersättning som kan betalas ut från försäkringen vid skada. Försäkringsbeloppet motsvarar det sammanlagda marknadsvärdet av till exempel en försäkrade egendom och blir den högsta möjliga ersättning du kan få ut om hela egendomen skadas eller försvinner. I försäkringsvillkoren har vissa saker ett försäkringsbelopp som motsvarar det fulla värdet, medan till exempel en cykelförsäkring kan ha ett maxbelopp per cykel.