Definitioner av olycksfall

När det kommer till försäkring är definitionen av ordet ”olycka” och ”olycksfall” att en händelse sker plötsligt och oförutsett. Det är en oönskad händelse som inträffar oavsiktligt och resulterar i skada eller förlust. En olycka kan både leda till materiell skada och personskador.

Vad innebär en olycksfallsskada?

Med olycksfallsskada menas en skada på kroppen som drabbat dig ofrivilligt genom ett plötsligt utifrån kommande våld mot kroppen och som krävt läkarbehandling.

Som olycksfallsskada räknas även så kallad vridvåld mot knä, hälseneruptur, smitta på grund av fästingbett och skada efter förfrysning, värmeslag eller solsting.

Det är fyra kriterier som alla måste vara uppfyllda för att det ska vara en ersättningsbar olycksfallsskada enligt försäkringsvillkoren: kroppsskada, plötslig, ofrivillig samt yttre händelse. Det kan betyda att händelser som ibland kallas olycksfall inte alltid är en skada enligt de villkor som gäller för försäkringen och då kan inte ersättning lämnas.

Försäkringar mot olyckor

När det kommer till personskador, alltså kroppsskador, kan det vara nödvändigt att ha olycksfallsförsäkring för att få ersättning för omkostnader i samband med läkarvård och ekonomisk kompensation för bestående skador.

I hemförsäkringen ingår reseskydd som täcker vissa kostnader för olycksfall som uppkommer utomlands. En olycksfallsförsäkring gäller vart du än är, dygnet runt, och är därför ett bra komplement.

Så gäller olycksfallsförsäkringen

Genom en olycksfallsförsäkring kan du få ersättning för kostnader du drabbats av i samband med ett olycksfall. Skyddet omfattar vanligtvis medicinsk invaliditet, benbrott, ärr, tandskador, sjukhusvistelse, terapi och rehabilitering. Den ger ett ekonomiskt skydd för dig och din familj om någon av er råkar ut för permanenta skador som gör att man exempelvis inte kan jobba som förut och förlorar arbetsinkomst.