Definitioner av olycksfall

När det kommer till försäkring är definitionen av ordet ”olycka” och ”olycksfall” att en händelse sker plötsligt och oförutsett. Det är en oönskad händelse som inträffar oavsiktligt och resulterar i skada eller förlust. En olycka kan både leda till materiell skada och personskador.

Försäkringar mot olyckor

Vad det gäller materiella skador, alltså skador på saker, föremål och egendom, finns det ett skydd i bland annat hemförsäkringen som ger ersättning för skadorna. När det kommer till personskador, alltså kroppsskador, kan det vara nödvändigt att ha olycksfallsförsäkring för att få ersättning för omkostnader i samband med läkarvård och ekonomisk kompensation för permanenta skador. Även reseskyddet i din hemförsäkring täcker vissa kostnader för olycksfall utomlands.

Vad innebär olycksfallsskada?

Med olycksfallsskada menas en skada på kroppen som drabbat dig ofrivilligt genom ett plötsligt utifrån kommande våld mot kroppen och som krävt läkarbehandling.

Som olycksfallsskada räknas även vridvåld mot knä samt hälseneruptur, smitta på grund av fästingbett och skada på grund av förfrysning, värmeslag och/eller solsting.

Det är fyra kriterier som alla måste vara uppfyllda för att det ska vara en ersättningsbar olycksfallsskada enligt försäkringsvillkoren: kroppsskada, plötslig, ofrivillig samt yttre händelse. Det kan betyda att händelser som ibland kallas olycksfall inte alltid är en skada enligt de villkor som gäller för försäkringen och då kan inte ersättning lämnas.

Vad är en olycksfallsförsäkring?

Genom en olycksfallsförsäkring kan man få ersättning för kostnader du drabbats av i samband med en olycka. Skyddet omfattar vanligtvis medicinsk invaliditet, benbrott, tandskador, sjukhusvistelse, rehabilitering och begravningshjälp.

Du kan lägga till olycksfallsförsäkring som ett komplement till din hemförsäkring hos Hedvig. Olycksfallsförsäkringen är ett givet skydd för dig och din familj om någon av er råkar ut för ett olycksfall. Den täcker bland annat sjukhusvistelser, tandskador, rehabilitering, terapi, ärr men även mer permanenta skador. Helt utan självrisk.