Vad innebär försäkringsskydd?

Det kallas även för "försäkringstäckning" och är den risk eller skuld som en individ eller enhet täcks av genom olika försäkringstjänster. Försäkringsskydd, såsom bilförsäkring, livförsäkring eller hemförsäkring, utfärdas av ett försäkringsbolag och ger ersättning för skador till följd av oförutsedda händelser enligt gällande försäkringsvillkor. Ett skydd kan bestå av flera så kallade "moment", exempelvis vattenskada i lägenhet eller maskinskada för bil.

Vad är en skada?

Med skada, även kallat försäkringsfall, menas en händelse som är plötslig och oförutsedd. Det går inte att försäkra något som man med säkerhet vet kommer att inträffa. Det ska också vara möjligt att beräkna och uppskatta omfattningen och kostnaden av en skada. Det kan betyda att händelser som ibland kallas skada inte alltid är en skada enligt de försäkringsvillkoren.

Begränsningar

I försäkringsskyddet finns olika begränsningar. Det beskriver bland annat föremål och händelser som försäkringen inte gäller för. Det kan också vara begränsningar i form av försäkringsbelopp, alltså den maximala ersättningen du kan få via din försäkring.

Säkerhetsföreskrifter

Med säkerhetsföreskrift avses vissa bestämda handlingssätt eller anordningar som är ägnade att förebygga eller begränsa skada. Om säkerhetsföreskrifter inte följs kan ersättningen vid skada minskas med ett särskilt avdrag eller helt utebli.