Vad är rättsskydd i en hemförsäkring?

Rättsskydd omfattar kostnader för juridiskt ombud om du hamnar i en rättslig tvist. Försäkringen kan också ersätta rättegångskostnader som du behöver betala till motparten eller staten. Med tvist avses ett krav som helt eller delvis avvisas och som kan prövas i allmän domstol (tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen). Det kan till exempel vara att du har fått avslag på ett krav som du inte är nöjd med och skickar en stämningsansökan till tingsrätten för att pröva ditt mål.

Vad är skillnaden mellan rättsskydd och ansvarsskydd?

Medan rättsskyddet täcker kostnader för din medverkan i en rättslig tvist, kan ansvarsskyddet hjälpa till med utredning och förhandling samt betala krav på skadestånd även innan en tvist går till rättegång. Både rättsskydd och ansvarsskydd är en del av din hemförsäkring.

Rättsskydd ingår din hemförsäkring

Rättsskydd (även kallat rättshjälp) är en del av basskyddet som ingår i hemförsäkringen. Om du är försäkrad hos Hedvig kan du få ersättning för följande typ av kostnader, om de är nödvändiga, skäliga och motiverade i förhållande till tvisten:

 • Upp till 100 timmars arbete för ditt ombuds arvode och kostnader

 • För utredning före rättegång som ditt ombud beställt

 • För bevisning i rättegång

 • Expeditionskostnader i domstol

 • Rättegångskostnader till motparten eller staten

 • Förmedling av förlikning eller samförståndslösning enligt rättegångsbalken

 • Försäkringen betalar ersättning med maximalt 250 000 kr per tvist

 • Självrisken är 25% av den totala kostnaden, men minst 1 750 kr

Vilka typer av tvister täcker försäkringen?

 • Till exempel vårdnadstvist, arvstvist och fastighetstvist

 • Tvist som kan prövas som tvistemål (alltså inte brottmål eller domstolsärenden) i tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen

 • Tvist om ersättning för miljöskador enligt Miljöbalken

 • Överklagande av lantmäteriförrättning till mark- och miljödomstol

 • Försäkringen täcker inte tvister som klassas som ”småmål”, vilket är tvister som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp, motsvarande 28 650 kronor år 2024.

Hur använder jag rättsskyddet?

När det kommer till rättsskydd så har vi tyvärr ingen möjlighet att på förhand garantera att ett specifikt ärende kommer att ersättas eller inte. Det första steget är alltid att du tar kontakt med ett juridiskt ombud som i sin tur får skicka in en formell rättsskyddsansökan till oss. Först då kan vi avgöra om det här något vi kommer att kunna hjälpa dig med, men inte innan dess. Så om du inte redan har hunnit göra det rekommenderar vi att du tar kontakt med ett ombud för att få hjälp med den här tvisten.

Försäkringens begränsningar

Du kan inte får rättshjälp via din hemförsäkring för tvister i samband med ditt arbete eller annan förvärvsverksamhet eller tjänsteutövning. Läs mer om vilka begränsningar som finns i ditt försäkringsvillkor.