Vad är ett avtal?

Avtal mellan två eller flera parter innehåller följande nödvändiga egenskaper:

  • ömsesidigt samtycke

  • behöriga parter

  • ett giltigt vederlag (motprestation)


Att teckna en försäkring innebär att du som försäkringstagare ingår ett form av avtal med försäkringsgivaren.

Vad är en klausul i ett avtal?

Klausul är en del av ett kontrakt som behandlar ett undantag eller ett visst ämne i avtalet, till exempel försäkringsklausulen.

Vad innebär avtalsbrott?

Avtalsbrott är ett väsentligt underlåtenhet att uppfylla sina avtalsenliga skyldigheter. Försäkringar täcker vanligtvis inte skulder som uppstår på grund av avtalsbrott. Detta kan vara till exempel medvetet skada sin egendom. Läs mer om begreppet försäkringsbedrägeri.