Vad är ett prisbasbelopp?

Basbeloppen fastställs av regeringen och nya belopp ändras på årsbasis, i januari varje år. De typer av basbelopp som sätts varje år är prisbasbelopp, förhöjt prisbasbelopp och inkomstbasbelopp. För 2023 är ett prisbasbelopp 48 600 kronor och ligger till grund för beräkning av bland annat pensioner, sjukersättning och andra förmåner. Det är en höjning med cirka 8,7% jämfört med föregående års basbelopp. En motsvarande ökning är fastställd för år 2024. De relativt höga ökningarna är effekten av inflationen i Sverige.

Förändring av prisbasbelopp

  • 2021: 47 600 kr

  • 2022: 48 300 kr

  • 2023: 52 500 kr

  • 2024: 57 300 kr