Vad är krisförsäkring?

Krisförsäkring är en del av skyddet som ingår i hemförsäkringen hos Hedvig. Den gäller om du drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en skadehändelse som täcks via din hemförsäkring.

Krisförsäkringen ersätter terapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog. Kristerapi gäller utan självrisk, men behandlingen och alla kostnader måste godkännas av Hedvig i förväg. Behandlingen ska utföras i Sverige och påbörjas inom ett år från skadetillfället.

Begränsningar för krisförsäkring

  • Du kan få kristerapi i egenskap av privatperson, och inte till följd av något som har samband med din yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet

  • Behandling som inte är medicinskt berättigad (nödvändig och skälig) ersätts inte från försäkringen

  • Försäkringen gäller inte om du utfört, eller medverkat till uppsåtlig gärning som är straffbelagd enligt svensk lag