• Insurances
 • Why Hedvig
 • The Hedvig App
 • Help
 • DaEn
 • Sådan behandler Hedvig dine personoplysninger

  Databeskyttelsespolitik

  Dette er vores databeskyttelsespolitik. Den fortæller dig, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, og hvorfor vi gør det. Politikken gælder, når vi, dvs. Hedvig AB, org.-nr. 559093-0334, med registreret adresse Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm, Sverige ("Hedvig"), leverer forsikringstjenester til dig via vores app eller hjemmeside.

  Når du bruger tjenesten og interagerer med os, deler du samtidig personoplysninger. Vi bruger disse oplysninger til at levere forsikringsydelser til dig, men også til at tilpasse vores tilbud til dig og til at udvikle og forbedre vores produkter og serviceydelser.

  Med personoplysninger mener vi oplysninger, som direkte eller indirekte kan henføres til dig som individ. For os er det vigtigt, at det er tydeligt for dig, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger dem. Derfor indeholder denne politik detaljerede oplysninger om alt, hvad der har med behandlingen af dine oplysninger at gøre. Vi håndterer dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (også kaldet GDPR), anden relevant lovgivning og forskrifter fra forskellige myndigheder. Alle opdateringer, der vedrører behandlingen af dine personoplysninger, bliver offentliggjort på vores hjemmeside.

  Din integritet er vigtig for os. Derfor gør vi vores yderste for at beskytte dine oplysninger og håndtere dine oplysninger forsigtigt og varsomt, og vi krypterer alle følsomme data.

  Hvilke personoplysninger indsamler vi?

  Hvilke personoplysninger vi indsamler afhænger af, hvilken relation vi har til dig. Nedenfor kan du finde eksempler på oplysninger, vi muligvis behandler. De nævnte oplysninger er ikke nødvendigvis relevante for dig, men er eksempler på de typer af oplysninger om vores brugere, vi muligvis behandler.

  GENERELLE OPLYSNINGER

  Generelle oplysninger indsamles for at identificere dig som eksisterende eller potentiel bruger, for at give dig en bedre service via Hedvigs kommunikationskanaler, for at kommunikere med dig og for at håndtere forskellige typer betalinger (for eksempel udbetaling af erstatning, hvis du har haft en skade).

  Personoplysninger, som du deler med os

  Navn, kontaktoplysninger, civilstand, fødselsdato, stilling og arbejdsgiver, markedsføringspræferencer.

  Personnummer og andre officielle oplysninger

  Personnummer, kørekortoplysninger og folkeregisteradresse.

  Økonomiske oplysninger og kontooplysninger

  Bankkontonummer, kontooplysninger og andre betalingsoplysninger.


  FORSIKRINGSOPLYSNINGER

  Vi indsamler forsikringsoplysninger (og skadesoplysninger) for at kunne indgå forsikringsaftalen og for at kunne foretage en skadesopgørelse. Vi eller vores samarbejdspartnere kan for eksempel have brug for oplysninger om den ejendom, forsikringen dækker, eller journaloplysninger for at kunne foretage en skadesopgørelse, hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke i udlandet. Her kan du se en liste med flere eksempler på oplysninger, vi indsamler.

  Ejendomsoplysninger

  Adresse og ejendomsbetegnelse, bygningstype og bygningens egenskaber, ejendommens stand, bygningens alder og tilbehør, beboere og lejere, alarm og låsebeskyttelse.

  Rejseoplysninger

  Hotelreservationer, billetoplysninger, rejseoplysninger.

  Skadeshistorik

  Tidligere skadeshistorik hos Hedvig.

  Skadesoplysninger fra andre forsikringsselskaber

  Oplysninger fra den svenske forsikringsbranches fælles skadesregister (GSR).


  FØLSOMME PERSONOPLYSNINGER

  Ud over de generelle oplysninger indsamler vi muligvis også visse følsomme oplysninger om dig. Nedenfor kan du se eksempler på sådanne oplysninger.

  Helbredsoplysninger

  Oplysninger om sygdom og ulykke i udlandet, tidligere og nuværende helbredstilstand, oplysninger om skader og funktionsnedsættelser, gennemførte og planlagte medicinske behandlinger og undersøgelser, graviditet og receptudskrivninger.

  Retssager og oplysninger om strafbare handlinger

  Oplysninger om retssager, der vedrører dig, for eksempel ansvars- eller overfaldsskader som følge af en strafbar handling. Vi indsamler også nødvendige oplysninger for at forhindre hvidvaskning og forsikringssvindel og for at undersøge visse alvorlige forsikringssager.


  ØVRIGT

  Nedenfor kan du se eksempler på, hvilke oplysninger, ud over generelle og følsomme oplysninger, Hedvig behandler.

  Telefonsamtaler og taleoptagelser

  Vi optager telefonsamtaler mellem dig og vores medarbejdere og analyserer og lytter til taleoptagelser, du har foretaget i appen.

  Billeder og videooptagelser

  Vi analyserer og kigger på billeder og videooptagelser, der vedrører forsikringsskader, som du har uploadet i appen eller sendt til os.

  Din kontakt med os

  Chatbeskeder, e-mail og anden kommunikation.

  Oplysninger fra sociale medier

  Oplysninger, der lægges ud på sociale medier.

  Oplysninger fra eksterne kilder

  For at supplere de oplysninger, du har givet os, og holde dem opdaterede, indsamler vi supplerende oplysninger fra eksterne kilder såsom offentligt tilgængelige oplysninger, kommercielt tilgængelige kilder og oplysninger fra vores samarbejdspartnere.

  Hvordan indsamler vi oplysninger?

  Vi indsamler oplysninger om dig fra forskellige kilder, alt efter hvilken relation du har til os. Her ved siden af kan du se en liste med forskellige eksempler på data, vi muligvis indsamler.

  PERSONOPLYSNINGER

  Direkte fra dig eller fra den person, der er hovedforsikringstager

  Vi indhenter muligvis oplysninger om dig, når du interagerer med os via forskellige kommunikationskanaler (f.eks. vores hjemmeside eller app) og viser interesse for køb af forsikring, køber en forsikring eller anmelder en skade.

  Brug af vores app, hjemmeside og oplysninger, der lægges ud på sociale medier

  Vi bruger onlineidentifikatorer (cookies), når du bruger vores app og besøger vores hjemmeside. De er vigtige for, at vi kan optimere din oplevelse og brug af de tjenester, vi tilbyder dig.

  Direkte fra samarbejdspartnere, andre forsikringsselskaber, myndigheder og institutioner

  For at kunne foretage undersøgelser og skadesopgørelser og forbedre brugeroplevelsen indhenter vi muligvis oplysninger fra samarbejdspartnere, sundhedsinstitutioner, andre forsikringsselskaber, politiet og andre myndigheder og institutioner.

  Registre hos myndigheder, assurandører og andre eksterne partnere

  Vi indhenter muligvis oplysninger om den ejendom, du er i besiddelse af, fra tilgængelige registre.

  Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

  Vi bruger personoplysninger for at kunne levere og tilbyde de bedst mulige tjenester til dig og til vores andre brugere. Her kan du se de forskellige anvendelsesområder for de personoplysninger, vi behandler.

  PERSONOPLYSNINGER

  Formidling og administration af forsikring

  Vi har brug for at behandle personoplysninger for at kunne formidle en forsikringsaftale til dig og for at kunne administrere en sådan aftale. Vi bruger oplysningerne til at give dig den rigtige pris i forhold til din risikoprofil og til at sikre, at din forsikring har den rigtige dækning. Vi bruger også oplysningerne til administrative formål og til at tilbyde dig tjenester, der knytter sig til din forsikring og dit engagement hos Hedvig.

  Forsikringspartner

  Vi sammenstiller og udleverer muligvis personoplysninger til vores assurandører.

  Skadesopgørelse

  Vi bruger personoplysninger for at kunne foretage vores skadesopgørelse og bekræfte retskrav.

  Håndtering af vores relation

  Vi bruger personoplysninger til at identificere dig som bruger, kommunikere med dig via vores kanaler og give dig relevante oplysninger.

  Levering af tjenester fra partnere

  Vi bruger dine personoplysninger, for at vores samarbejdspartnere kan tilbyde dig tjenester, der knytter sig til vores forsikring.

  Virksomhedsudvikling

  Vi bruger personoplysninger, f.eks. optagelser af telefonsamtaler, taleoptagelser, billeder og videooptagelser, til at udvikle vores virksomhed, produkter og tjenester og til at gennemføre markedsundersøgelser og andre analyser.

  Markedsføring

  Vi indsamler og analyserer personoplysninger, f.eks. brugeradfærd i vores app og på vores hjemmeside (inklusive geobaserede oplysninger), for at kunne sende forsikringstilbud og andre nyttige oplysninger, der er tilpasset til dig. Vi sender dig muligvis forsikringstilbud, som vi vurderer kan være interessante og relevante for dig. Vi sælger aldrig oplysninger om dig til nogen uvedkommende tredjepart.

  Undersøgelser og hvidvaskning

  Vi bruger personoplysninger til at bekæmpe hvidvaskning og finansiering af terrorisme og til at forebygge, undersøge og afværge svindel. Vi bruger også personoplysninger til at håndtere andre kommercielle risici.

  Udlevering af oplysninger til myndighederne

  Vi bruger personoplysninger til at opfylde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning og til på anmodning at kunne svare myndighederne, når de i henhold til lovgivningen har ret til at få udleveret oplysninger.

  Udarbejdelse af statistik

  Vi bruger personoplysninger til at udarbejde et statistisk grundlag for vores risikovurderinger og forsikringsprodukter.

  Retsgrundlaget for behandlingen

  Alt afhængigt af formålet med behandlingen og typen af oplysninger behandler vi personoplysninger på grundlag af et eller flere af følgende retsgrundlag:

  PERSONOPLYSNINGER

  • Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en aftale, som den pågældende person er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den pågældende persons anmodning forud for indgåelse af en aftale. Det kan f.eks. dreje sig om oplysninger om forsikringstageren, andre forsikrede, den forsikredes ejendom og den risiko, der er forbundet med forsikringen, samt oplysninger, der er nødvendige for at fastslå retten til at få udbetalt forsikringserstatning.
  • Du kan have givet os dit samtykke til, at dine personoplysninger må behandles til visse formål. Du har i så fald ret til når som helst at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykket berører dog ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen. Bemærk, at tilbagetrækning af samtykke kan påvirke retten til at være forsikret eller få erstatning.
  • Behandling er nødvendig for, at Hedvig eller en tredjepart kan forfølge en legitim interesse, under forudsætning af at din integritet er tilstrækkeligt beskyttet. Dette grundlag gælder for behandling, der har til formål at bekæmpe svindel, gennemføre direkte markedsføring, samt vedligeholde og udvikle sikkerheden i Hedvigs system, eller hvor det er nødvendigt af hensyn til samarbejdet med vores samarbejdspartnere.
  • Behandling er nødvendig for at beskytte dine eller en anden fysisk persons vitale interesser, for eksempel når vi udleverer oplysninger til et hospital, for du kan få hjælp i forbindelse med en rejseskade.
  • Behandling er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. For eksempel for at fastslå din ret til at tegne en bestemt forsikring eller fastslå din ret til forsikringserstatning. Behandling er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, som påhviler os.

  Automatiske afgørelser og profilering

  Hos Hedvig træffer vi muligvis beslutninger ved hjælp af automatik, dvs. uden menneskelig indblanding. Det drejer sig f.eks. om automatisk prisfastsættelse, risikoanalyse og udbetaling af erstatning. Ved at automatisere disse processer kan vi tilbyde dig som bruger bedre og hurtigere hjælp.

  Udarbejdelse af statistik

  Hos Hedvig træffer vi muligvis beslutninger ved hjælp af automatik, dvs. uden menneskelig indblanding. Det drejer sig f.eks. om automatisk prisfastsættelse, risikoanalyse og udbetaling af erstatning. Ved at automatisere disse processer kan vi tilbyde dig som bruger bedre og hurtigere hjælp.

  Skadesopgørelse

  Vi bruger automatiske afgørelser som en vigtig del af vores skadesopgørelse. Afgørelserne baseres på de oplysninger, du giver os, og analyseres i forhold til dine forsikringsbetingelser. Afgørelserne kan omfatte såvel retten til erstatning som erstatningens størrelse. Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse, har du altid ret til at kontakte os.

  Onboardingprocessen

  Vi bruger automatiske afgørelser som en del af vores onboardingproces i appen. Med onboarding mener vi, når du tilmelder dig som bruger. Automatiske afgørelser baseres på de oplysninger, vi har til rådighed, og vores systemer beregner derefter prisen på forsikringen på grundlag af de oplysninger, vi får af dig, samt eksterne datakilder. Der sker automatisk præmieberegning for alle vores forsikringer.

  Direkte markedsføring

  Når det gælder markedsføring, bruger vi profilering til at give dig de oplysninger, vi tror er mest relevante for dig, og til at undgå, at du får oplysninger, som du ikke vil have.

  Sikkerhed og sletning

  Vi gør vores yderste for at beskytte din integritet, og alle dine personoplysninger krypteres.

  PERSONOPLYSNINGER

  Vi gemmer dine oplysninger, så længe som det er nødvendigt for at opfylde det formål, vi gemmer dem til, eller i den længste periode, der i det pågældende tilfælde er fastlagt i gældende lovgivning. Du har når som helst ret til at anmode om at få dine oplysninger slettet.

  Vi træffer altid egnede tekniske, juridiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte din integritet. Hvis nogen anden part uden for Hedvig behandler personoplysninger for vores regning, er vi ansvarlige for, at arbejdet udføres med omhu, og vi stiller krav om, at databeskyttelsesforordningens krav til databehandlere opfyldes.

  Hvordan deler vi oplysninger?

  Vi sikrer fortrolighed for oplysninger om alle brugere, og vi krypterer alle følsomme oplysninger.

  I visse tilfælde overfører vi muligvis personoplysninger til andre parter, men kun hvis der findes et lovgrundlag for en sådan overførsel, eller hvis de berørte personer har givet samtykke til dette.

  Behandling af personoplysninger, som sker via en databehandler, udgør ikke en sådan overførsel, men anses for at ske inden for rammerne af Hedvigs kontrol.

  PERSONOPLYSNINGER

  Alt afhængigt af forsikringen og personoplysningernes karakter bliver dine personoplysninger muligvis overført til eller behandlet af:

  • Banker og finansieringsselskaber f.eks. i forbindelse med administration af betalinger;
  • Partnere inden for reparation og skadesbesigtigelse såsom bygningsentreprenører og skadeeksperter, som vi muligvis deler oplysninger om forsikringens indhold og omfang samt kontaktoplysninger med, hvis det er nødvendigt for at kunne besigtige eller opgøre en skade;
  • Sundhedsinstitutioner – i tilfælde af sygdom og ulykke i udlandet deler vi eller vores samarbejdspartnere muligvis dine oplysninger med sundhedsinstitutioner;
  • Andre forsikringsselskaber – vi leverer skadesoplysninger til andre forsikringsselskaber, når det er nødvendigt for at kunne opgøre en skade eller for at kunne gøre regres mod et andet forsikringsselskab;
  • Myndigheder og nævn – vi leverer oplysninger til myndigheder og nævn, når vi er forpligtet til at levere oplysningerne for at opfylde en retlig forpligtelse eller for at varetage vores interesser i en retssag;
  • Tjenesteudbydere – vi deler desuden muligvis dine oplysninger med andre tjenesteudbydere inden for rammerne af f.eks. vores skadesopgørelse;
  • It-leverandører – vi bruger muligvis visse specialiserede udbydere til analyse, vedligeholdelse og udvikling af Hedvigs it-system;
  • GSR – gennem vores assurandører har vi adgang til den svenske forsikringsbranches fælles skadesregister (GSR). Dette register indeholder visse oplysninger om den enkelte skade samt oplysninger om, hvem der har anmodet om erstatning, og det anvendes kun i forbindelse med skadesopgørelse. Det betyder, at vi kan få at vide, om du tidligere har anmeldt en eller flere skader hos et andet forsikringsselskab. Formålet med GSR er at give forsikringsselskaberne et grundlag for at kunne identificere uklare forsikringssager. På den måde kan selskaberne forhindre udbetaling af erstatninger, der er baseret på urigtige oplysninger. Oplysningerne bruges muligvis også i anonymiseret form til statistiske formål.

  Dataansvarlig for GSR er Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm, Sverige. Se gsr.se for at få flere oplysninger om den behandling af oplysninger, der sker i registeret.

  Rettigheder og indsigt

  For os er det vigtigt, at vi altid håndterer dine personoplysninger på en lovlig, gennemsigtig og åben måde, og at dine oplysninger er korrekte og opdaterede.

  PERSONOPLYSNINGER

  Du kan se nogle af oplysningerne på din profilside i appen. Hvis du ønsker at se flere oplysninger, kan du bestille en kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig, ved at sende en e-mail til help@hedvig.com.

  Du har også ret til at få nærmere oplysninger om, hvordan dine personoplysninger behandles. Før du kan få indsigt i oplysningerne, skal vi bekræfte din identitet.

  Du har altid ret til at anmode om at få berigtiget eller slettet oplysninger, som du mener er forkerte. Du har også altid ret til at anmode om at få dine personoplysninger slettet, hvis der ikke er en lovlig grund til vores behandling. Du kan i visse tilfælde også anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.

  Visse oplysninger kan være undtaget fra din ret til sletning i henhold til gældende lovgivning. På din anmodning kan vi overføre en kopi af de personoplysninger, som du har givet os, direkte til et andet selskab, hvis det er teknisk muligt. Du har også ret til at henvende dig til os med en indsigelse og få behandlingen af dine personoplysninger efterprøvet.

  Hvem kan du kontakte?

  Hedvig er dataansvarlig og er ansvarlig for, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hedvig har også udpeget en databeskyttelsesrådgiver for behandlingen af personoplysninger, se her ved siden af.

  PERSONOPLYSNINGER

  Du har i henhold til gældende lovgivning ret til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger og ret til dataportabilitet. Du har ret til disse ting helt uden omkostninger. I tilfælde af ubegrundede eller urimelige anmodninger (f.eks. fordi de fremsættes meget ofte) har Hedvig ret til at opkræve et administrationsgebyr – du vil i så fald få besked om dette på forhånd.

  Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os! Du kan enten sende en mail direkte til Hedvigs support på help@hedvig.com eller kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dataskyddsombud@hedvig.com.

  Hvis du foretrækker at sende et brev, kan du naturligvis også gøre det. Du skal i så fald sende brevet til:

  Hedvig AB
  Dataskyddsombudet
  Malmskillnadsgatan 32
  SE-111 51 Stockholm

  Hvis du efter at have været i kontakt med os stadig er utilfreds, kan du henvende dig til det svenske datatilsyn, Datainspektionen, som er tilsynsmyndighed for behandling af personoplysninger, og indgive en klage:

  Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm datainspektionen.se